I. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest „Newsline” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów, KRS 0000287803, NIP: 5170232077, REGON: 18026551700000, adres elektroniczny: wydawnictwo@newsline.pl.
  2. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.). ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Dane osobowe Klienta, podane w formularzu zamówienia, będą przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.
  4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
  5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
  6. Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

II. Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Klientów o naszych najnowszych ofertach. Z subskrypcji newslettera można w każdym czasie zrezygnować klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-mail na adres: wydawnictwo@newsline.pl.